Guru-குரு தட்சிணை-(நன்கொடைகளை பதிவிடலாம்)

Have you benefitted from this course? Do you want to share your gratitude to Guru. Donate generously and be the reason to transform someones life.
Join the Universal Cultural Revolution, be sparks of peace with the millions of Global SKY Family!

Language: Any amount

Instructors: உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின்

$25

 

Why this course?

Description

Have you benefitted from this course? Do you want to share your gratitude to Guru.

Donate generously and be the reason to transform someones life.

The World Community in involved in a World and Societal Transformation. WCSC is a multilayered transformation process which begins with an individual, spreading and percolating through stages of family, society and ultimately to the whole World.

Projects of WCSC

VSP-  is one of the main projects which reflect the vision and ideology of WCSC founder Shri Vethathiri Maharishi. The objective of the VSP program is to bring about sustainable social development  in rural areas by promoting spiritual education through SKY, preventive health care, rural sanitation, empowering women, enhancing vocational skills for rural children, conducting counselling sessions for rural people, conducting alcohol/drugs deaddiction camps resulting in good health, stable mental health and overall personal development of the villagers. 

 Women Empowerment – Women’s International Spiritual Educational (WISE) Trust provides successful training courses and SKY practices to many rural women. It also provides vocational trainings approved by the Government. Over 70% of the teachers of SKY are women from lower economic strata and they are changing the lives of several people

Education through VISION (Vethathiri Maharishi Institute for Spiritual and Intuitional Education)

WCSC has experience of Yoga Education for more than 60 years. VISION for Wisdom is South India’s leading Yoga and Spiritual Education Institute imparting education from Certificate to PhD. levels. Vethathiri Maharishi College of Yoga, has been started in 2017 to fulfil Vethathiri Maharishi’s vision for creating a cultural transformation.

 

Youth Empowerment – Specialised programs for developing and empowering the Youth/Students is formulated by VISION, the education wing of WCSC. Knowledge through SKY empowers youth to handle self, society, family and the world with character and confidence.

Yoga Masters- In order to bring about peaceful revolution throughout the world, it is necessary to have well trained Volunteers in great numbers. This is achieved through rigorous Master Training Programs by the Directorate of SMART (Selection of Masters and Training). More than 15000 Masters at various levels are serving the society across the world selflessly

Health Camp- An intensive 30 days residential camp in the sprawling campus of Aliyar, India. 45 camps successfully conducted. SKY system builds character, teaches virtuous way of living, changing thought pattern and bringing about astonishing transformation in overall health

Students Camp – A summer retreat for students in the foothills of Aliyar for learning life transforming SKY practices which will help them shape their future and carve a path for virtuous and meaningful life.

Research and Development - The R&D Wing of WCSC, harnesses the power of the human intelligence to build a transformational society. It creates a unique symphony of Science and Spirituality

Join the Universal Cultural Revolution, be sparks of peace with the millions of Global SKY Family!

How to Use?

 After successful registration, this item would be added to your courses. You will receive a mail 48-72 hours before the classes starts.

You can access your courses in the following ways :

  • From Computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.
  • The course is compatible with Android and Microsoft platforms. 
    • Course videos will be uploaded in the website for access at your convenience during the validity period.
    • Course videos can be played back through Android and Microsoft Platforms only.


YOU CAN ACCESS THE COURSES FROM ANY TWO DEVICES

PROCESS STEPS

Step 1

Registration

Registration to the Course

Step 2

How to start the Course?

You will receive a mail 24-48 hours before the start of the Course with Login details and information pertaining to the Course

Step 3

Journey of Learning

Attending the Online Course during the scheduled time per your convenience. After the session completion there will be a live Q & A session with the Professor to clarify all your queries.

Step 4

Support

WhatsApp Group will be created and you will be added to the same .This is basis the number provided during registration. If you want any other number added, please mail vision@vethathiri.ac.in

FEEDBACK FROM PARTICIPANTS

"I haven't thought that a virtual class would be so much powerful. I think this is one of the best yoga classes I have attended... Especially today's class, I feel blessed myself and around me are also blessed.
Each and every exercise are clear for me to understand and if any doubts I could clear it then and there.
Thanks for this bliss in my mind." 

Madhumitha, Foundation Course-English

"மிக அருமையான காய கல்ப விளக்கத்தை எமக்கு அளித்தீர்கள் . மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு காயகல்ப பயிற்சி எவ்வளவு முக்கியம், அதன் பரிமாற்றங்கள் எத்தனை வகையாக செயல்ப்படுகிறது, என்பதையும்,மனிதனுடைய பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை நடக்கும் பரிமாற்றங்களை அருட்தந்தை எவ்வளவு நுணுக்கமாக சிந்தித்து எமக்கு பயிற்சியளித்துள்ளார் என்பதையும் தெளிவாக உரைத்தீர்களம்மா. அருட்தந்தையை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாகவே உள்ளது , உண்மையில் அவர் ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சித்தர் தான் சந்ததேமேயில்லை . வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளர்க வேதாத்திரியம் . இறைகுருவே அருட்தந்தை துணை."

Ranjini, Foundation Course-Tamil

"The day I have done foot reflexology , it seems as if I don't know how many miles I have walked away, at the same time yesterday I got up very fresh in the morning. And also there is quite glow on my face , seems my parlour money would be saved with Kaya Kalpa Yoga. 

Neha, Foundation Course-English

Powered By Spayee