யார் சித்தர்? யார் துறவி?

access_time 2022-07-02T04:53:35.720Z face SKY Yoga
கருமையத்தில் எல்லாப் பதிவுகளும் சுருங்கி இருக்கிறது. மனதின் சுழலலையைக் குவிக்கும் போது, அது Adjust ஆகிறது. அந்த நிலைக்கு Adjust ஆகும் போது, தானாகவே அந்த Attunement வரும் போது, முன்னொரு காலத்தில் என்ன என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் அப்படியே மூளையில் வந்து எண்ணங்களாக மலர்கின்றன. எண்ணங்கள் ஏதோ புதிதாக வருவன அல...

உடற்பயிற்சி மற்றும் மனப்பயிற்சி மனித வாழ்வுக்கு எவ்வளவு அவசியமானது?

access_time 2022-07-02T04:52:11.933Z face SKY Yoga
ஆராய்ச்சியில்லாத மக்களிடம் நிலவி வருகின்ற கற்பனைகள் பல. இது போன்ற கற்பனைகளைக் களைந்து மனித இனம் பண்பாட்டில் உயர்ந்து, அமைதியாக வாழ்வில் சிறப்படைய வேண்டும் எனில், இறைநிலை உணர்வு என்ற தெளிவு வேண்டும். இறைநிலைத் தெளிவு உண்டான பின் செயல்விளைவுத் தத்துவம் தானாகவே தொடர் ஊற்றாகத் தோன்றும். அப்பொழுது தான் உ...

Mind Training through Meditation

access_time 2022-06-19T11:18:05.402Z face SKY Yoga
Yoga is nothing but the transformation of the self to the divine path, evolution of the self, journey of oneself toward the higher Consciousness. First we start training the mind. The mind has to be brought under awareness and its functioning should to come under our control. “Why am I here? What am...

Yoga for Peace

access_time 2022-06-19T10:03:50.814Z face SKY Yoga
As per Vethathiri maharishi, yoga is not just the meditation alone. It is way of life that is oriented towards inner peace. Only when a man attains to the state of peacefulness, would he be able to retain his center-of-gravity within himself and work for the fulfillment of his purpose in life. In th...

பெண்களை இறைவன் தனக்கு அடுத்தபடியாக வைத்தான்

access_time 2022-06-19T06:08:51.248Z face SKY Yoga
உலகம் தோன்றியது முதலில் குறிஞ்சி நிலத்தில் தான். அங்கு தான் மனிதர்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார்கள். குறிஞ்சி நிலம் என்பது மலைப் பிரதேசம். முதல் முதலில் குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் காட்டுக்குப் போய் மிருகங்களை வேட்டையாடி வாழ்ந்தார்கள். ஆண்களே எழுதிய சட்டங்களில் பெண்களுக்கு ஏது இடம் அப்படிப் போகி...#skyyogaonline,#vethatihrimahairishi, #guru, #myguru, #simplifiedkundaliniyoga,#kundaliniyoga