வேதாத்திரி மகரிஷி திருட்டைப் பற்றி ஒரு துறவியின் பார்வை

access_time 2021-04-26T04:53:42.047Z face poornamproject
வேதாத்திரி மகரிஷி திருட்டைப் பற்றி ஒரு துறவியின் பார்வை Contact Us வேதாத்திரி மகரிஷி -அவனை மாற்றுகிறார். உண்மை நிகழ்ச்சி - 1980 தன் இல்லத்தில் திருட வந்த திருடனிடம் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் எதிர்வினையாற்றிய விதம். பொதுவாகவே ஞானிகளின் வாழ்வில் திருடர்கள் வருவதும் , ஞானிகளால் அவர்கள் மனமாற்றமடைவதும் ...#skyyogaonline,#vethatihrimahairishi, #guru, #myguru, #simplifiedkundaliniyoga,#kundaliniyoga