மாணவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கல்வியின் அவசியம் பற்றி - வேததிரியம்

access_time 2022-04-26T06:47:10.620Z face SKY Yoga
மாணவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கல்வியின் அவசியம் பற்றி - வேததிரியம் "எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே" என்ற உயர் சித்தாந்தம் கைவரப் பெற வேண்டும் என்பதே இன்றைய தேவையாக இருக்கிறது. இன்றைய இளைஞர்களே நாளைய ஆட்சியாளர்கள். நல்ல ஆட்சியாளர்கள் தான் நல்ல குடிமக்களை உருவாக்க முடி...