மாணவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கல்வியின் அவசியம் பற்றி - வேததிரியம்

access_time 2022-04-26T06:47:10.62Z face SKY Yoga
மாணவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கல்வியின் அவசியம் பற்றி - வேததிரியம் "எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே" என்ற உயர் சித்தாந்தம் கைவரப் பெற வேண்டும் என்பதே இன்றைய தேவையாக இருக்கிறது. இன்றைய இளைஞர்களே நாளைய ஆட்சியாளர்கள். நல்ல ஆட்சியாளர்கள் தான் நல்ல குடிமக்களை உருவாக்க முடி...Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
SKY Yoga 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy